1. Dotknutá osoba – návštevník stránky.
 2. Prevádzkovateľ – prevádzkovateľ webovej stránky www.workzone.sk
  BEVOTEK spol. s r.o.
  so sídlom Seberíniho 1 821 03 Bratislava
  IČO: 00685003, DIČ: 2020305408, IČ DPH: SK2020305408
  zapísaný v Obchodnom registri Mestského Súdu Bratislava III., oddiel: Sro, Vložka číslo: 218/B
 3. Dotknutá osoba súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim v rozsahu uvedenom nižšie.
 4. Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)
 5. Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, ulica a číslo, PSČ, mesto, email, telefónny kontakt, cookies. Viac informácií o cookies.
 6. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy, vybavenie dopytu zaslaného cez kontaktný formulár či iného oprávneného záujmu. Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.
 7. Príjemcovia – prevádzkovateľ webovej stránky www.workzone.sk, účtovnícka spoločnosť, kuriérska spoločnosť.
 8. Sprostredkovatelia – príjemcovia údajov ako Google s ktorými máme uzavreté sprostredkovateľské zmluvy
 9. Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje iným tretím stranám, okrem sprostredkovateľov spomenutých v predošlom bode.
 10. Právny základ spracúvania osobných údajov:
  1. Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
  2. Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
  3. Ak ste vyjadrili súhlas so zasielaním noviniek, ktorý môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na tlačidlo odhlásiť v ktoromkoľvek informačnom letáku alebo emailovou žiadosťou
 11. Vložený obsah z iných webových stránok – články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.
 12. Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov.
 13. Dotknutá osoba dáva súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.
 14. V prípade registrácie na webstránke, má zákazník právo vymazať účet zaslaním žiadosti na e-mail prevádzkovateľa.
 15. Tieto podmienky sú platné od 25.5.2018

Obchodné podmienky

firmy BEVOTEK spol. s r.o. so sídlom Seberíniho 1, 821 03 Bratislava

Výmena a vrátenie tovaru:

Tovar nepoužitý, nepoškodený, čistý, spĺňajúci hygienické štandardy, schopný ďalšieho predaja bez toho, aby bola znížená hodnota takéhoto tovaru, kompletný v pôvodnom stave, neporušený, zabalený v pôvodnom originálnom balení vrátane pôvodného príslušenstva vrátane visačiek, môže zákazník vrátiť či vymeniť do 14 dní od prevzatia tovaru po predložení pokladničného bloku, alebo faktúry s nasledujúcimi výnimkami, na ktoré sa možnosť vrátenia nevzťahuje: sezónny tovar, zlacnený tovar, tovar so zvláštnym vyhotovením a tovar vyrobený alebo upravený na mieru alebo objednaný podľa individuálnych požiadaviek zákazníka (napr. tovar zhotovený na požadované špecifické rozmery, tovar vyrobený na mieru, zvláštne objednávky tovaru), tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov.

V prípade tovaru na zvláštnu zákaznícku objednávku s individuálne stanovenými cenami, je možné vrátenie uskutočniť len za podmienky, že vrátenie tovaru bude pre BEVOTEK spol. s r.o. odsúhlasené dodávateľom tohto tovaru. V prípade tohto tovaru je BEVOTEK spol. s r.o.  oprávnený z vrátenej kúpnej ceny započítať si náklady na dopravu tovaru spať dodávateľovi. Výšku týchto nákladov je BEVOTEK spol. s r.o. povinný oznámiť zákazníkovi pri vrátení tovaru. Reklamáciu vád zakúpeného tovaru spotrebiteľmi upravuje Reklamačný poriadok spoločnosti BEVOTEK spol. s r.o. (k dispozícii na reklamačnom oddelení BEVOTEK spol. s r.o.).

Tieto podmienky sú platné od 25.5.2018